Základní informace o SCM Západočeské oblasti

IČO :                 266 79 566
Název sdružení : Západočeské sportovní centrum mládeže (OB,LOB) z.s.
Sídlo sdružení : Školní 1382, 347 01 Tachov
bankovní spojení : 1982245369/0800
statutární zástupci : Jan Michalec, Školní 1382, 347 01 Tachov (vedoucí)
Jiří Valeš, Terezie Brzkové 1035/23, Skvrňany, 318 00 Plzeň

1. Vznik SCM
Sportovní centrum mládeže Západočeské oblasti v orientačního běhu vzniklo 18.10.2004
na základě dohody oddílů orientačního běhu Západočeské oblasti a působí jako
samostatná právnická osoba - nezisková organizace. Působnost Sportovního centra
je územně shodná s Plzeňským a Karlovarským krajem. Navíc do ní patří i oddíly
spadající pod jiné územněsprávní celky (Ústecký a Středočeský kraj), které jsou
členy Západočeské oblasti.

2. Poslání SCM
Zabezpečení tréninkové péče nejtalentovanějším jedincům v rámci Západočeské oblasti
ve věku 10-20 let a podmínek jejich dalšího výkonnostního růstu v rámci jednotlivých
věkových skupin, kterého bude dosaženo:
- zabezpečením činnosti Tréninkového střediska mládeže Západočeské oblasti (dorostenci a junioři
zařazení do TSM na základě testů TSM), činnosti dorostu SCM a žáků SCD(splňující kriteria
podporovaných členů pro daný rok)
- vytvořením fungujícího systému pravidelné a trvalé práce s talentovanou mládeží
- koordinací celoročního působení osobních a oddílových trenérů v Západočeské oblasti
- výchovou talentované mládeže podporou vytváření správných tréninkových a závodních návyků
- spoluprácí s trenéry dorosteneckého výběru ČR a komisí talentované mládeže při koordinaci
Tréninkového střediska mládeže Západočeské oblasti a Západočeského sportovního centra mládeže
s aktivitami dorosteneckého výběru ČR a dalších center talentované mládeže v České republice
- přípravou a zajištěním účasti žákovského výběru oblasti na vyhlášených celorepublikových
přeborech a akcích

3. Členství v SCM
Členy SCM jsou oddíly Západočeské oblasti, zvolení členové trenérské rady a další fyzické osoby,
přijaté na základě podané přihlášky (po odsouhlasení trenérskou radou).
Podporovanými členy Sportovního centra mládeže jsou všichni závodníci žákovských
a dorosteneckých kategorií, kteří jsou registrováni v oddílech Západočeské oblasti a splňují
kritéria stanovená pro daný rok.
Seznam členů SCM včetně trenérské rady, podporovaných členů a kriteria členství pro příslušný
rok je zveřejněn na webových stránkách Západočeské oblasti.

4. Financování SCM
Sportovní centrum mládeže Západočeskéké oblasti získává prostředky pro svoji činnost
ze státních, nestátních i soukromých zdrojů, částečně se na nákladech podílí
také oddíly Západočeské oblasti a jednotliví členové SCM.
Činnost SCM Západočeské oblasti může být proto financována :
- oddíly OB Západočeské oblasti (materiální příspěvky - mapy, stojany, příspěvky členům)
- Karlovarským a Plzeňským krajským svazem orientačního běhu (z rozpočtu svazů)
- Českým svazem orientačního běhu (příspěvek na činnost TSM a na oblastní talentovanou mládež)
- příspěvky krajských úřadů dle vypsaných dotačních titulů
- příspěvky jiných subjektů