Prováděcí pokyny 2017

k soutěžím Západočeské oblasti OB

STK Západočeské oblasti v souladu se soutěžním řádem soutěží ČSOS a soutěžním řádem Západočeské oblasti OB vydává pro rok 2017 tyto prováděcí pokyny.

leden 2017
Platnost od 1. 3. 2017

Obsah

  1. Mistrovské soutěže
  2. Dlouhodobé soutěže
  3. Obecná ustanovení

1. Mistrovské soutěže

1.1 Přebor Západočeské oblasti na krátké trati

termín a pořadatel: 8. 4. 2017 VPM
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
Na MČR postupuje v kategoriích H16, H18, H20, H21, D16, D18, D20, D21 nejlepší závodník, který nepostoupil jinak (viz. prováděcí pokyny soutěží Sekce OB 2017).

1.2 Přebor Západočeské oblasti v orientačním běhu štafet

termín a pořadatel: 11. 3. 2017 LPM
startují všechny štafety, které se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
Na MČR postupuje v kategoriích H18, H21, D18, D21 nejlepší štafeta, která nepostoupila jinak (viz. prováděcí pokyny soutěží Sekce OB 2017).
Pro rok 2017 bylo schváleno vypsání těchto kategorií v rámci oblastního přeboru: HD12 a HD14 s podmínkou účasti min. 1 D ve štafetě, H18, D18, H21, D21 a HD105 s podmínkou účast min. 1 D ve štafetě

1.3 Přebor Západočeské oblasti v orientačním běhu ve sprintu

termín a pořadatel: 1. 4. 2017 KAD + JES
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
Na MČR postupuje v kategoriích H16, H18, H20, H21, D16, D18, D20, D21 nejlepší závodník, který nepostoupil jinak (viz. prováděcí pokyny soutěží Sekce OB 2017).

1.4 Přebor Západočeské oblasti na klasické trati

termín a pořadatel: 28. 5. 2017 BSO
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
Na MČR postupuje v kategoriích H16, H18, H20, H21, D16, D18, D20, D21 nejlepší závodník, který nepostoupil jinak (viz. prováděcí pokyny soutěží Sekce OB 2017).

1.5 Přebor Západočeské oblasti v nočním orientačním běhu

Pro rok 2017 nebyl závod vypsán.

1.6 Přebor Západočeské oblasti na dlouhé trati

Pro rok 2017 nebyl závod vypsán.

1.7 Přebor Západočeské oblasti smíšených družstev

Pro rok 2017 nebyl závod vypsán.

2. Dlouhodobé soutěže

2.1 Závody zařazené do hodnocení Oblastní soutěže - Západ
Pořadí datum pořadatel
  1. OŽ   12. 3.2017  LPM
  2. OŽ   1. 4.2017  KAD + JES
  3. OŽ   2. 4.2017  KAD + JES
  4. OŽ   8. 4.2017  VPM
  5. OŽ   9. 4.2017  VPM
  6. OŽ 22. 4.2017  MAS
  7. OŽ 23. 4.2017  MAS
  8. OŽ 29. 4.2017  MLA
  9. OŽ 30. 4.2017  MLA
 10. OŽ 20. 5.2017  SKV
 11. OŽ 21. 5.2017  SKV
 12. OŽ 27. 5.2017  BSO
 13. OŽ 28. 5.2017  BSO
 14. OŽ 24. 6.2017  KRL
 15. OŽ 25. 6.2017  KRL
 16. OŽ   2. 9.2017  NEJ
 17. OŽ   3. 9.2017  NEJ
 18. OŽ 30. 9.2017  ONO
 19. OŽ  1.10.2017  ONO
2.1.1

Závody 20.-21.5. 2017, pořadatel SKV, nebudou započítávány do konečného pořadí pro kategorie žactva, tj. HD 10 - 14.
Oblastní žebříček pro rok 2017 se hodnotí za celý rok a do celkového hodnocení závodníka se počítá součet nejvyšších bodových hodnot získaných v 11 závodech v kategoriích žactva (HD 10 - 14) a v 12 závodech pro ostatní kategorie (nebo minimálně z 2/3 uspořádaných závodů) zařazených do OŽ.
Po skončení posledního závodu oblastního žebříčku proběhne vyhlášení nejlepších tří závodníků v žákovských kategoriích.
Výpočet žebříčku všech kategorií a udělení licencí B v kategoriích HD 12-18 se řídí platným klasifikačním řádem - příloha B vydaným ČSOS.
Závodníkům pořádajícího oddílu se průměr za pořádání započítá na základě zadaného požadavku pořadatele v ORIS, a to buď pro jednotlivé závodníky nebo celý oddíl. Závodníkovi může být zadán pouze požadavek na průměr v maximálně jednom závodě v žebříčku za 1 rok.

 

2.2 Závody zařazené do sprintového žebříčku ZČO
pořadí datum pořadatel
1. SŽ 11. 3. 2017 VPM
2. SŽ   1. 4. 2017 KAD + JES
3. SŽ   8. 4. 2017 VPM
4. SŽ 30. 4. 2017 MLA
5. SŽ 24. 6. 2017 KRL
2.2.1

Sprintový žebříček ZČO pro rok 2017 se hodnotí za celý rok a do celkového hodnocení závodníka se počítá součet nejvyšších bodových hodnot získaných v 3 závodech zařazených do SŽ.
Po skončení posledního závodu Sprintového žebříčku ZČO proběhne vyhlášení nejlepších tří závodníků v kategorii žactva.
Výpočet žebříčku a udělení licencí B v kategoriích HD 12-18 se řídí platným  klasifikačním řádem - příloha B vydaným ČSOS.
Závodníkům pořádajícího oddílu se průměr za pořádání započítá na základě zadaného požadavku pořadatele v ORIS, a to buď pro jednotlivé závodníky nebo celý oddíl. Závodníkovi může být zadán pouze požadavek na průměr v maximálně jednom závodě v žebříčku za 1 rok.

 

3. Obecná ustanovení

3.1

a) Vklad pro registrovaného účastníka na jeden závod Oblastní soutěže - Západ (OŽ a přeboru oblasti) nebo Sprintového žebříčku ZČO byl stanoven:
      žactvo a příchozí                          50,-Kč
      u ostatních věkových kategorií     70,-Kč
      max. částka za půjčení SI čipu      40,-Kč
b) Pořadatel může stanovit i částku nižší.
c) Vklad pro nečleny ČSOS stanoví pořadatel dohodou.
d) Za přihlášky po termínu může pořadatel určit dvojnásobný vklad. Zvýšený vklad se nevybírá při dodatečných změnách v rámci stejného oddílu Západočeské oblasti a stejné kategorie (tzv. změna jména).
e) Pokud je závod OŽ současně zařazen do kalendáře vícedenních závodů v OB pro rok 2017, případně je na závod použita nová mapa, mohou být vklady uvedené pod bodem 3.1.a) zvýšeny vždy o 10,-Kč.
f) Ve výši vkladu je zahrnut i odvod ve výši 10,-Kč za každého startujícího závodníka za použití SI soupravy.

3.2

Vklad při závodě tříčlenných štafet se stanoví maximálně jako trojnásobek vkladu dle bodu 3.1. Ve výši vkladu se neuplatní případné zvýšení dle bodu 3.1.e).

3.3

Na závodech zařazených do OŽ, ale pořádaných pořadateli mimo Západočeskou oblast se platí vklad dle propozic závodu.

3.4

Prováděcí pokyny jsou platné pro oddíly Západočeské oblasti, které pořádají závody zařazené do soutěží Západočeské oblasti - Oblastní žebříček nebo Sprintový žebříček ZČO.

3.5

a) Pořadatel pro přihlášky je povinnen využít svazový informační systém ORIS.
b) Pořadatel je povinen zveřejnit rozpis závodu min 30 dnů před jeho datem konání. Rozpis závodu musí být v souladu s Pravidly orientačního běhu, Soutěžním řádem Západočeské oblasti a těmito Prováděcími pokyny.
Zveřejnění rozpisu závodu se rozumí zadání vyžadovaných informací v systému ORIS a vložení rozpisu nebo odkazu na rozpis v IS ORIS. Rozeslání e-mailovou poštou na adresy oddílů (klubů) je nepovinné - možno využít hromadné emailové adresy zapadnicechy#orientacnibeh.cz
c) Pořadatelé závodů Oblastní soutěže - Západ nebo Sprintového žebříčku ZČO a veřejných závodů jsou povini publikovat výsledky a protokol ze závodu závodu do 24 hodin do databáze výsledků IS ORIS.
Případné opravy výsledků zadat neprodleně tamtéž.
Výpočet bodů do rankingu v kategoriích HD (20),21 se provádí z výsledků poblikovaných v ORISu. Při opravě výsledků je nutno upozornit na toto emailem na adresu kheil#email.cz. Výpočet bodů do oblastního žebříčku se provádí z výsledků publikovaných v ORISu. Při opravě výsledků je nutno upozornit na toto emailem na adresu k.pilar#centrum.cz.
d) Pořadatelé závodů Oblastní soutěže - Západ nebo Sprintového žebříčku ZČO jsou povini zaslat tratě závodu a požadované soubory do 3 dnů správci webu http://www.obpostupy.cz.

3.6

Pořádající oddíl (klub) je povinen dodržet povinnosti při využívání západočeské SI sady, pečlivě ji předávat a vyplněné protokoly zasílat správci sady. Více informací na http://lpm.zcu.cz/si-sada/.

3.7

Odvody za použití SI soupravy provádí pořadatel dle pravidel pro používání SI soupravy - 10,- Kč za každého závodníka uvedeného ve výsledkové listině po odečtení závodníků z vlastního klubu, maximální výše odvodu je 1500,- Kč za jeden závod.
Pořadatel je povinnen do 5 dnů zaslat správci SI sady V. Bohuslavovi ml., email:vbohuslav#centrum.cz podklady k vystavení faktury za použití SI sady - email musí obsahovat fakturační údaje (název, IČ, sídlo) a částku k zaplacení.

3.8

Pořadatelé závodů Západočeské oblasti jsou povinni vypsat kategorii linie, tj. fáborkovanou trať s možností zkracování. Označení kategorie si může pořadatel zvolit libovolně, např. HDL, HD10L, H10L, D10L, Linie, atp. Rozdělení na podkategorie H a D není nutné.

3.9

V rámci vypsaných oblastních přeborů oblasti budou rozdávány medaile, které pořádající obdrží od předsedy oblasti, a to pro následující kategorie:
- přebor ve sprintu, krátké a klasické trati : H, D 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21
- přebor ve štafetách : všechny kategorie vypsané viz bod 1.2.