Prováděcí pokyny 2019

k soutěžím Západočeské oblasti OB

STK Západočeské oblasti v souladu se soutěžním řádem soutěží ČSOS a soutěžním řádem Západočeské oblasti OB vydává pro rok 2020 tyto prováděcí pokyny.

únor 2020
Platnost od 1. 3. 2020

Obsah

  1. Mistrovské soutěže
  2. Dlouhodobé soutěže
  3. Obecná ustanovení

1. Mistrovské soutěže

1.1 Přebor Západočeské oblasti na krátké trati

termín a pořadatel: 4. 4. 2020 KRL
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu
na MČR postupuje v kategoriích H16, H18, H20, H21, D16, D18, D20, D21 nejlepší závodník, který nepostoupil jinak (viz. prováděcí pokyny soutěží Sekce OB 2020)

1.2 Přebor Západočeské oblasti v orientačním běhu štafet

termín a pořadatel: 9. 5. 2020 SJI
oblastní přebor je pořádán v rámci závodu Českého poháru štafet                                                                                                                                                                            startují všechny štafety, které se přihlásí v souladu s rozpisem závodu Českého poháru štafet - pořadatel SJI
na MČR postupuje v kategoriích H18, H21, D18, D21 nejlepší štafeta, která nepostoupila jinak (viz. prováděcí pokyny soutěží Sekce OB 2020)
přeborníci oblasti a výsledky budou určeny z výsledků celostátního závodu, vyhlášení bude provedeno při oblastním přeboru na klasické trati (23.5.2020-BSO)                           kromě postupových kategoríí nebudou vypsány žádné další kategorie (HD12, HD14, HD105 a HD135)

1.3 Přebor Západočeské oblasti v orientačním běhu ve sprintu

termín a pořadatel: 1. 5. 2020 MLA
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
na MČR postupuje v kategoriích H16, H18, H20, H21, D16, D18, D20, D21 nejlepší závodník, který nepostoupil jinak (viz. prováděcí pokyny soutěží Sekce OB 2020)
pořadatel z důvodu postupu na MČR ve sprintu zveřejní výsledky přeboru v systému ORIS 1.5.2020

1.4 Přebor Západočeské oblasti na klasické trati

termín a pořadatel: 23. 5. 2020 BSO
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu
na MČR postupuje v kategoriích H16, H18, H20, H21, D16, D18, D20, D21 nejlepší závodník, který nepostoupil jinak (viz. prováděcí pokyny soutěží Sekce OB 2020)

1.5 Přebor Západočeské oblasti v nočním orientačním běhu

termín a pořadatel: 18. 4. 2020 VPM
oblastní přebor je pořádán v rámci MČR v nočním orientačním běhu                                                                                                                                                                      startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu                                                                                                                                                                 přeborníci oblasti a výsledky budou určeny z výsledků celostátního závodu, oblastní přebor bude vypsán pouze pro kategorie HD14-HD21

1.6 Přebor Západočeské oblasti na dlouhé trati

Pro rok 2020 nebyl závod vypsán.

1.7 Přebor Západočeské oblasti smíšených družstev

Pro rok 2020 nebyl závod vypsán.    

2. Dlouhodobé soutěže

V roce 2020 jsou vypsány 3 samostatné žebříčky:  Oblastní soutěž mládeže - Západ 2020 - jaro, Oblastní soutěž dospělých - Západ 2020 - jaro a Oblastní soutěž - Západ 2020 - podzim.

2.1 Závody zařazené do hodnocení Oblastní soutěže - Západ 2019 - jaro
pořadí datum pořadatel
1.OŽ 6.4.2019 VPM
2.OŽ 7.4.2019 VPM
3.OŽ 27.4.2019 MAS
4.OŽ 28.4.2019 MAS
5.OŽ 1.5.2019 BSO
6.OŽ 1.5.2019 BSO
7,OŽ 25.5.2019 KRL
8.OŽ 26.5.2019 KRL
9.OŽ 8.6.2019 SKV
10.OŽ 8.6.2019 SKV
11.OŽ 9.6.2019 SKV

 

2.1.1

Do oblastního žebříčku Jarní oblastní soutěž - Západ se do celkového hodnocení závodníka počítá součet nejvyšších bodových hodnot získaných v 6 závodech pro všechny kategorie (nebo minimálně z 2/3 uspořádaných závodů) zařazených do OŽ.
Po skončení posledního závodu oblastního žebříčku proběhne vyhlášení nejlepších tří závodníků v žákovských kategoriích.
Výpočet žebříčku všech kategorií a udělení licencí B v kategoriích HD 12-18 se řídí platným klasifikačním řádem - příloha B vydaným ČSOS.
Závodníkům pořádajícího oddílu se průměr za pořádání započítá na základě zadaného požadavku pořadatele v ORIS, a to buď pro jednotlivé závodníky nebo celý oddíl. Závodníkovi může být zadán pouze požadavek na průměr v maximálně jednom závodě žebříčku Jarní oblastní soutěž - Západ.

 

2.2 Závody zařazené do hodnocení Oblastní soutěže - Západ 2019 - podzim
pořadí datum pořadatel
1.OŽ 31.8.2019 NEK
2.OŽ 1.9.2019 NEK
3.OŽ 28.9.2019 ONO
4.OŽ 29.9.2019 ONO
5.OŽ 12.10.2019 LPM
6.OŽ 13.10.2019 VPM
7.OŽ 19.10.2019 JES
8.OŽ 20.10.2019 JES

 

2.2.1

V závodech 7. a 8. OŽ (JES) budou pro výpočet žebříčku klasifikovány kategorie označené L.
Do oblastního žebříčku Podzimní oblastní soutěž - Západ se do celkového hodnocení závodníka počítá součet nejvyšších bodových hodnot získaných v 5 závodech pro všechny kategorie (nebo minimálně z 2/3 uspořádaných závodů) zařazených do OŽ.
Po skončení posledního závodu oblastního žebříčku proběhne vyhlášení nejlepších tří závodníků v žákovských kategoriích.
Výpočet žebříčku všech kategorií a udělení licencí B v kategoriích HD 12-18 se řídí platným  klasifikačním řádem - příloha B vydaným ČSOS.
Závodníkům pořádajícího oddílu se průměr za pořádání započítá na základě zadaného požadavku pořadatele v ORIS, a to buď pro jednotlivé závodníky nebo celý oddíl. Závodníkovi může být zadán pouze požadavek na průměr v maximálně jednom závodě žebříčku Podzimní oblastní soutěž - Západ.

2.3 Sprintový žebříček ZČO

Pro rok 2019 nebyl vypsán.

 

3. Obecná ustanovení

3.1

a) Vklad pro registrovaného účastníka na jeden závod Oblastních soutěží - Západ 2019 (OŽ a přeboru oblasti) byl stanoven

žactvo 50,-Kč
ostatní věkové kategorie 70,-Kč
max. částka za půjčení Si čipu 40,-Kč
příchozí, trénink. kategorie dle pořadatele

b) Pořadatel může stanovit i částku nižší.
c) Vklad pro nečleny ČSOS stanoví pořadatel dohodou.
d) Za přihlášky po termínu může pořadatel určit dvojnásobný vklad. Zvýšený vklad se nevybírá při dodatečných změnách v rámci stejného oddílu Západočeské oblasti a stejné kategorie (tzv. změna jména).
e) Pokud je závod OŽ současně zařazen do kalendáře vícedenních závodů v OB pro rok 2019, případně je na závod použita nová mapa, mohou být vklady uvedené pod bodem 3.1.a) zvýšeny vždy o 10,-Kč.
f) Ve výši vkladu je zahrnut i odvod ve výši 10,-Kč za každého startujícího závodníka za použití SI soupravy.

3.2

Vklad při závodě tříčlenných štafet se stanoví maximálně jako trojnásobek vkladu dle bodu 3.1. Ve výši vkladu se neuplatní případné zvýšení dle bodu 3.1.e).

3.3

Na závodech zařazených do OŽ, ale pořádaných pořadateli mimo Západočeskou oblast, případně pořádaných v rámci závodů vyšší kategorie (Žebříček A, B, Český pohár štafet apod.) se platí vklad dle propozic závodu.

3.4

Prováděcí pokyny jsou platné pro oddíly Západočeské oblasti, které pořádají závody zařazené do soutěží Západočeské oblasti - Oblastní soutěž - Západ 2019 - jaro, Oblastní soutěž - Západ 2019 - podzim nebo závod Přeboru Západočeské oblasti.

3.5

a) Pořadatel pro přihlášky je povinnen využít svazový informační systém ORIS.
b) Pořadatel je povinen zveřejnit rozpis závodu min. 30 dnů před jeho datem konání. Rozpis závodu musí být v souladu s Pravidly orientačního běhu, Soutěžním řádem Západočeské oblasti a těmito Prováděcími pokyny.
Zveřejnění rozpisu závodu se rozumí zadání vyžadovaných informací v systému ORIS a vložení rozpisu nebo odkazu na rozpis v IS ORIS. Rozeslání e-mailovou poštou na adresy oddílů (klubů) je nepovinné - možno využít hromadné emailové adresy zapadnicechy#orientacnibeh.cz
c) Pořadatelé závodů Oblastní soutěže - Západ nebo Sprintového žebříčku ZČO a veřejných závodů jsou povini publikovat výsledky a protokol ze závodu závodu do 24 hodin do databáze výsledků IS ORIS.
Případné opravy výsledků zadat neprodleně tamtéž.
Výpočet bodů do rankingu v kategoriích HD (20),21 se provádí z výsledků poblikovaných v ORISu. Při opravě výsledků je nutno upozornit na toto emailem na adresu kheil#email.cz. Výpočet bodů do oblastního žebříčku se provádí z výsledků publikovaných v ORISu. Při opravě výsledků je nutno upozornit na toto emailem na adresu michalcovi.tc#tiscali.cz.
d) Pořadatelé závodů Oblastní soutěže - Západ jsou povini zaslat tratě závodu a požadované soubory do 3 dnů správci webu http://www.obpostupy.cz nebo na jiný obdobný web a odkaz zveřejnit v ORISu

3.6

Pořádající oddíl (klub) je povinen dodržet povinnosti při využívání západočeské SI sady, pečlivě ji předávat a vyplněné protokoly zasílat správci sady. Více informací na http://lpm.zcu.cz/si-sada/.

3.7

Odvody za použití SI soupravy provádí pořadatel dle pravidel pro používání SI soupravy - 10,- Kč za každého závodníka uvedeného ve výsledkové listině po odečtení závodníků z vlastního klubu, maximální výše odvodu je 1500,- Kč za jeden závod.
Pořadatel je povinnen do 5 dnů zaslat správci SI sady V. Bohuslavovi ml., email:vbohuslav#centrum.cz podklady k vystavení faktury za použití SI sady - email musí obsahovat fakturační údaje (název, IČ, sídlo) a částku k zaplacení.

3.8

Pořadatelům závodů Západočeské oblasti se doporučuje vypsat kategoii po začátečníky (Z) a tréninkové kategorie (T) podle pracovní vezre dokumentu Rady pro podporu inovací ( http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/RPI/Trate%20pro%20verejnost%2... ) včetně tratí ULTIMATE. Minimálně jsou pořadatelé povinni vypsat trať fáborkovanou (ZF) a lehkou ("zelenou") trať Z1 (dříve nazvané linie a příchozí).

3.9

V rámci vypsaných oblastních přeborů oblasti budou rozdávány medaile, které pořádající obdrží od předsedy oblasti, a to pro následující kategorie:
- přebor ve sprintu, krátké trati a klasické trati : H+D  10, 12, 14, 16, 18, 20, 21
- přebor ve štafetách : žákovské kategorie HD12 a HD14