Prováděcí pokyny 2016

k soutěžím Západočeské oblasti OB

STK Západočeské oblasti v souladu se soutěžním řádem soutěží ČSOS a soutěžním řádem Západočeské oblasti OB vydává pro rok 2016 tyto prováděcí pokyny.

březen 2016
Platnost od 15. 3. 2016

Obsah

  1. Mistrovské soutěže
  2. Dlouhodobé soutěže
  3. Obecná ustanovení

1. Mistrovské soutěže

1.1 Přebor Západočeské oblasti na krátké trati

termín a pořadatel: 21. 5. 2016 MLA
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
Na MČR postupuje v kategoriích H16, H18, H20, H21, D16, D18, D20, D21 nejlepší závodník, který nepostoupil jinak (viz. prováděcí pokyny soutěží Sekce OB 2016).

1.2 Přebor Západočeské oblasti v orientačním běhu štafet

termín a pořadatel: 9. 4. 2016 VPM
startují všechny štafety, které se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
Na MČR postupuje v kategoriích H18, H21, D18, D21 nejlepší štafeta, která nepostoupila jinak (viz. prováděcí pokyny soutěží Sekce OB 2016).
Pro rok 2015 bylo schváleno vypsání těchto kategorií v rámci oblastního přeboru: HD12 a HD14 s podmínkou účasti min. 1 D ve štafetě, H18, D18, H21, D21 a HD105 s podmínkou účast min. 1 D ve štafetě.

1.3 Přebor Západočeské oblasti v orientačním běhu ve sprintu

termín a pořadatel: 9. 4. 2016 VPM
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
Na MČR postupuje v kategoriích H16, H18, H20, H21, D16, D18, D20, D21 nejlepší závodník, který nepostoupil jinak (viz. prováděcí pokyny soutěží Sekce OB 2016).

1.4 Přebor Západočeské oblasti na klasické trati

termín a pořadatel: 18. 6. 2016 KRL
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.
Na MČR postupuje v kategoriích H16, H18, H20, H21, D16, D18, D20, D21 nejlepší závodník, který nepostoupil jinak (viz. prováděcí pokyny soutěží Sekce OB 2016).
V případě vypsání více podkategorií v některé kategorii, postupující bude určen v nejvyšší podkategorii. Pokud nebude z nejvyšší podkategorie žádný postupující, bude určen z nižší podkategorie.

1.5 Přebor Západočeské oblasti v nočním orientačním běhu

Pro rok 2016 nebyl závod vypsán.

1.6 Přebor Západočeské oblasti na dlouhé trati

Pro rok 2016 nebyl závod vypsán.

1.7 Přebor Západočeské oblasti smíšených družstev

Pro rok 2016 nebyl závod vypsán.

2. Dlouhodobé soutěže

2.1 Závody zařazené do hodnocení Oblastní soutěže - Západ
Pořadí datum pořadatel
  1. OŽ   2. 4.2016  JES
  2. OŽ   3. 4.2016  JES
  3. OŽ   9. 4.2016  VPM
  4. OŽ 10. 4.2016  VPM
  5. OŽ 23. 4.2016  MAS
  6. OŽ 24. 4.2016  MAS
  7. OŽ   7. 5.2016  SKV
  8. OŽ   8. 5.2016  SKV
  9. OŽ 21. 5.2016  MLA
 10. OŽ 22. 5.2016  MLA
 11. OŽ 11. 6.2016  LPM
 12. OŽ 12. 6.2016  LPM
 13. OŽ   2. 7.2016  BSO
 14. OŽ   3. 7.2016  BSO
 15. OŽ 27. 8.2016  NEJ
 16. OŽ 28. 8.2016  NEJ
 17. OŽ   3. 9.2016  KSH
 18. OŽ   4. 9.2016  KSH
 19. OŽ 23. 9.2016  MLA
 20. OŽ 24. 9.2016  MLA
2.1.1

Oblastní žebříček pro rok 2016 se hodnotí za celý rok a do celkového hodnocení závodníka se počítá součet nejvyšších bodových hodnot získaných v 10 závodech (nebo minimálně z polovičního počtu uspořádaných závodů) zařazených do OŽ.
Po skončení posledního závodu oblastního žebříčku proběhne vyhlášení nejlepších tří závodníků v žákovských kategoriích.
V žebříčku budou uvedeni všichni závodníci, kteří absolovují alespoň jeden závod a mají libovolnou závodní licenci Udělení licencí B v kategoriích HD 12-18 se řídí platným klasifikačním řádem pro rok 2016 vydaným ČSOS. Do výpočtu licencí B se zahrnují pouze závodníci s licencí B nebo C.
Závodníkům pořádajícího oddílu se průměr za pořádání nezapočítává.

 

2.2 Závody zařazené do sprintového poháru

Sprinotvý pohár není pro rok 2016 vypsán (malý počet závodů).

 

3. Obecná ustanovení

3.1

a) Vklad pro registrovaného účastníka na jeden závod Oblastní soutěže - Západ (OŽ a přeboru oblasti) byl stanoven:
      žactvo a příchozí                          40,-Kč
      u ostatních věkových kategorií     60,-Kč
      max. částka za půjčení SI čipu      40,-Kč
b) Pořadatel může stanovit i částku nižší.
c) Vklad pro nečleny ČSOS stanoví pořadatel dohodou.
d) Za přihlášky po termínu může pořadatel určit dvojnásobný vklad. Zvýšený vklad se nevybírá při dodatečných změnách v rámci stejného oddílu Západočeské oblasti a stejné kategorie.(tzv. změna jména)
e) Pokud je závod OŽ současně zařazen do kalendáře vícedenních závodů v OB pro rok 2016, případně je na závod použita nová mapa, mohou být vklady uvedené pod bodem 3.1.a) zvýšeny o 10,-Kč.
f) Ve výši vkladu je zahrnut i odvod ve výši 10,-Kč za každého startujícího závodníka za použití SI soupravy.

3.2

Vklad při závodě tříčlenných štafet se stanoví maximálně jako trojnásobek vkladu dle bodu 3.1. Ve výši vkladu se neuplatní případné zvýšení dle bodu 3.1.e).

3.3

Na závodech zařazených do OŽ, ale pořádaných pořadateli mimo Západočeskou oblast se platí vklad dle propozic závodu.

3.4

Prováděcí pokyny jsou platné pro oddíly Západočeské oblasti, které pořádají závody Oblastní soutěže - Západ (OŽ a přebory oblasti).

3.5

a) Pořadatel pro přihlášky je povinnen využít svazový informační systém ORIS.
b) Pořadatel je povinen zveřejnit rozpis závodu min 30 dnů před jeho datem konání. Rozpis závodu musí být v souladu s Pravidly orientačního běhu, Soutěžním řádem Západočeské oblasti a těmito Prováděcími pokyny.
Zveřejnění rozpisu závodu se rozumí zadání vyžadovaných informací v systému ORIS a vložení rozpisu nebo odkazu na rozpis v IS ORIS. Rozeslání e-mailovou poštou na adresy oddílů (klubů) je nepovinné - možno využít hromadné emailové adresy zapadnicechy#orientacnibeh.cz
c) Pořadatelé závodů Oblastní soutěže - Západ jsou povini publikovat výsledky a protokol ze závodu závodu do 24 hodin do databáze výsledků IS ORIS.
Případné opravy výsledků zadat neprodleně tamtéž.
Výpočet bodů do rankingu v kategoriích HD (20),21 se provádí z výsledků poblikovaných v ORISu. Při opravě výsledků je nutno upozornit na toto emailem na adresu kheil#email.cz. Výpočet bodů do oblastního žebříčku se provádí z výsledků publikovaných v ORISu. Při opravě výsledků je nutno upozornit na toto emailem na adresu pilark#centrum.cz.
d) Pořadatelé závodů Oblastní soutěže - Západ jsou povini publikovat tratě závodu do 3 dnů na stránkách http://www.obpostupy.cz.

3.6

Pořádající oddíl (klub) je povinen dodržet povinnosti při využívání západočeské SI sady, pečlivě ji předávat a vyplněné protokoly zasílat správci sady. Více informací na http://lpm.zcu.cz/si-sada/.

3.7

Odvody za použití SI soupravy provádí pořadatel dle pravidel pro používání SI soupravy - 10,- Kč za každého závodníka uvedeného ve výsledkové listině po odečtení závodníků z vlastního klubu, maximální výše odvodu je 1500,- Kč za jeden závod.
Pořadatel je povinnen do 5 dnů zaslat správci SI sady V. Bohuslavovi ml., email:vbohuslav#centrum.cz podklady k vystavení faktury za použití SI sady - email musí obsahovat fakturační údaje (název, IČ, sídlo) a částku k zaplacení.

3.8

Pořadatelé závodů Západočeské oblasti jsou povinni vypsat kategorii linie, tj. fáborkovanou trať s možností zkracování. Označení kategorie si může pořadatel zvolit libovolně, např. HDL, HD10L, H10L, D10L, Linie, atp. Rozdělení na podkategorie H a D není nutné.

3.9

V rámci vypsaných přeborů oblasti budou rozdávány medaile, které pořádající obdrží od předsedy oblasti, a to pro následující kategorie:
- přebor ve sprintu, krátké a klasické trati : H, D 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21
- rozdávání medailí v rámci přeboru na klasické trati záleží na rozhodnutí a možností pořadatele KRL
- přebor ve štafetách : všechny kategorie vypsané viz bod 1.2.