Soutěžní řád


Západočeské oblasti v orientačním běhu

Soutěžní řád je spolu s Pravidly orientačního běhu, Mapovým klíčem pro OB a Popisy kontrol základním předpisem pro konání soutěží v orientačním běhu v Západočeské oblasti.

březen 2015
Platnost od 15. 3. 2015

Obsah

1. Základní ustanovení
2. Přebor Západočeské oblasti na klasické trati
3. Přebor Západočeské oblasti na krátké trati
4. Přebor Západočeské oblasti na dlouhé trati
5. Přebor Západočeské oblasti v nočním orientačním běhu
6. Přebor Západočeské oblasti ve sprintu
7. Přebor Západočeské oblasti štafet a smíšených družstev
8. Přebor Západočeské oblasti smíšených družstev
9. Žebříček Západočeské oblasti - Oblastní soutěž - Západ
10. Sprintový pohár
11. Závěrečná ustanovení

1. Základní ustanovení

1.1 Soutěžní řád soutěží Západočeské oblasti v orientačním běhu (SŘ) stanovuje podmínky mistrovských a dlouhodobých soutěží v orientačním běhu, které vypisuje Západočeská oblast OB.
1.2 Rozdělení soutěží
a) mistrovské
Přebor Západočeské oblasti na klasické trati
Přebor Západočeské oblasti na krátké trati
Přebor Západočeské oblasti na dlouhé trati
Přebor Západočeské oblasti v nočním orientačním běhu
Přebor Západočeské oblasti ve sprintu
Přebor Západočeské oblasti štafet
Přebor Západočeské oblasti smíšených družstev
b) dlouhodobé
Oblastní soutěž - Západ
1.3 Pořadatelem soutěží je Západočeská oblast OB. Technickým uspořádáním obvykle pověřuje některý oddíl nebo klub, který je povinen respektovat předem dané podmínky pro uspořádání závodu.
1.4 Rozpis závodů zařazených do soutěží Západočeské oblasti musí být napsán podle článku 7.2. pravidel OB.
1.5 V závodech soutěží Západočeské oblasti bude použit razicí system SportIdent. Klasické ražení (kleštičky) je možné použít pouze s předchozím souhlasem STK oblasti a musí být uvedeno v propozicích a pokynech.
1.6 Při závodu oblastního přeboru jednotlivců s intervalovým startem mohou být všichni závodníci z jiné než Západočeské oblasti, nalosováni do startovní listiny před prvního startujícího závodníka Západočeské oblasti.
1.7 Soutěže řídí STK Západočeského svazu OB.

2. Přebor Západočeské oblasti na klasické trati

2.1 Přebor Západočeské oblasti na klasické trati je nejvyšší mistrovskou soutěží jednotlivců Západočeské oblasti. Vypisuje se v kategoriích H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45. Vítězové všech kategorií získávají titul Přeborník Západočeské oblasti v OB na klasické trati v dané kategorii pro příslušný rok.
2.2 Na přeboru Západočeské oblasti startují závodníci bez omezení licence.
2.3 Závodníci se prostřednictvím svých oddílů přihlásí podle rozpisu závodu.
2.4 Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích jsou uvedené v odstavci 9.7.

3. Přebor Západočeské oblasti na krátké trati

3.1 Přebor Západočeské oblasti na krátké trati je nejvyšší mistrovskou soutěží jednotlivců Západočeské oblasti. Vypisuje se v kategoriích H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45. Vítězové všech kategorií získávají titul Přeborník Západočeské oblasti v OB na krátké trati v dané kategorii pro příslušný rok.
3.2 Na přeboru Západočeské oblasti startují závodníci bez omezení licence.
3.3 Závodníci se prostřednictvím svých oddílů přihlásí podle rozpisu závodu.
3.4 Přebor Západočeské oblasti na krátké trati je pořádán jako jednokolový závod.
2.4 Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích jsou uvedené v odstavci 9.7.

4. Přebor Západočeské oblasti na dlouhé trati

4.1 Přebor Západočeské oblasti na dlouhé trati je nejvyšší mistrovskou soutěží jednotlivců Západočeské oblasti. Vypisuje se v kategoriích H18, H20+H21, D18, D20+D21. Vítězové všech kategorií získávají titul Přeborník Západočeské oblasti v OB na dlouhé trati v dané kategorii pro příslušný rok.
4.2 Na přeboru Západočeské oblasti startují závodníci bez omezení licence.
4.3 Závodníci se prostřednictvím svých oddílů přihlásí podle rozpisu závodu.
4.4 Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích:

D18

80 min.

H18

95 min.

D20+21

100 min.

H20+21

135 min.


4.5. Při přeboru Západočeské oblasti na dlouhé trati může současně probíhat veřejný závod na dlouhé trati pro zbývající kategorie.

5. Přebor Západočeské oblasti v nočním orientačním běhu

5.1 Přebor Západočeské oblasti v nočním OB je nejvyšší mistrovskou soutěží jednotlivců v nočním orientačním běhu Západočeské oblasti. Vypisuje se v kategoriích D16, D18, D20+21, H16, H18, a H20+21. Vítěz každé kategorie získává titul Přeborník Západočeské oblasti v nočním orientačním běhu v dané kategorii pro příslušný rok.
5.2 V přeboru Západočeské obalsti startují závodníci bez omezení licence.
5.3 Závodníci se prostřednictvím svých oddílů přihlásí podle rozpisu závodu.
5.4 Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích:

D16

30 min.

H16

40 min.

D18

40 min.

H18

50 min.

D20+21

45 min.

H20+21

60 min.


5.5 Při přeboru Západočeské oblasti v nočním orientačním běhu může současně probíhat veřejný závod v nočním orientačním běhu pro zbývající kategorie.

6. Přebor Západočeské oblasti ve sprintu

6.1 Přebor Západočeské oblasti ve sprintu je nejvyšší mistrovskou soutěží jednotlivců Západočeské oblasti. Vypisuje se v kategoriích H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45. Vítězové všech kategorií získávají titul Přeborník Západočeské oblasti ve sprintu v dané kategorii pro příslušný rok.
6.2 Na přeboru Západočeské oblasti startují závodníci bez omezení licence.
6.3 Závodníci se prostřednictvím svých oddílů přihlásí podle rozpisu závodu.
6.4 Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích: 15 minut

7. Přebor Západočeské oblasti štafet

7.1 Přebor Západočeské oblasti je nejvyšší mistrovskou soutěží tříčlenných štafet Západočeské oblasti. Vypisuje se v kategoriích H12, H14, H18, H21, H105, D12, D14, D18, D21, D105. V případě souhlasu STK ZČO lze v žákovských a veteránských kategoriích vypsat smíšené štafety s minimální účastí 1x D. Vypsané kategorie pro příslušný rok určí Prováděcí pokyny. Vítězové všech kategorií získávají titul Přeborník Západočeské oblasti v OB štafet v dané kategorii pro příslušný rok.
7.2 Na přeboru Západočeské oblasti mohou startovat závodníci bez omezení licence.
7.3 Štafety se prostřednictvím svých oddílů přihlásí podle rozpisu závodu.
7.4 Předpokládané celkové časy štafety v jednotlivých kategoriích:

H12

75 min.

D12

75 min.

H14

90 min.

D14

80 min.

H18

105min.

D18

90min.

H21

120min.

D21

105min.

H105

105min.

D105

90min.

   

7.5 Odchylky od směrných časů mohou být v kategoriích H21 a D21 15 minut, v ostatních kategoriích 10 minut.
7.6 Délky úseků mohou být rozdílné, při diferenci délky úseku více než 500 m uvede pořadatel tuto skutečnost v rozpise závodu.

 

8. Přebor Západočeské oblasti smíšených družstev

8.1 Přebor Západočeské oblasti smíšených družstev je nejvyšší mistrovskou soutěží smíšených oddílových a klubových družstev. Jednotlivé kategorie a složení družstev určuje pro každý závod pořadatel se souhlasem STK oblasti. Vítězové všech kategorií získávají titul Přeborník Západočeské oblasti v OB smíšených družstev v dané kategorii pro příslušný rok.
8.2 Na přeboru Západočeské oblasti mohou startovat závodníci bez omezení licence.
8.3 Družstva se prostřednictvím svých oddílů přihlásí podle rozpisu závodu.

9. Žebříček Západočeské oblasti jednotlivců - Oblastní soutěž - Západ

9.1 Žebříček Oblastní soutěžě - Západ (OŽ) je vícekolovou soutěží jednotlivců v kategoriích H10, H12, H14, H16, H18, H35, H45, H55, H65, D10, D12, D14, D16, D18, D35, D45, D55, D65. Závodem OŽ můžou být i přebory Západočeské oblasti jednotlivců.
9.2 Do OŽ bude zařazen závodník dle čl. 9.1 po absolvování svého prvního závodu zařazeného do OŽ.
9.3 V rámci OŽ se kromě kategorií dle čl. 9.1 vypisují závody pro kategorie Ranking D21 a Ranking H21. Závodníci kategorií H a D 20 startují v kategorii H, resp. D 21 (není-li vypsána samostatná kategorie, viz čl. 9.10). Závodníci startující v kategorii H, resp. D 20 nejsou pro daný závod započítávání do žádné kategorie žebříčku jednotlivců Oblastní soutěže - Západ.
9.4 Hodnocení OŽ jednotlivců :
a/ Do žebříčku se hodnotí výsledky ze závodů zařazených do OŽ pro příslušný rok v souladu s prováděcími předpisy.
b/ Do celkového hodnocení závodníka se počítá součet nejvyšších bodových hodnot získaných zpravidla nejméně v 1/2 do OŽ zařazených závodů (přesný počet určí prováděcí předpisy). Závodníci jsou v hodnocení seřazeni podle počtů bodů sestupně, v případě rovnosti součtu bodů rozhodne o jejich pořadí porovnání nejvyšší bodové hodnoty dosažené v kterémkoli závodě soutěže.
c/ Bodová hodnota za dosažený výsledek v závodu se stanoví tak, že v kategorii se přidělí body za umístění závodníka do 30 místa - od 30 bodů sestupně. Pokud je ve výsledcích hodnoceno 6 a více závodníků, obdrží prvních 6 bonifikaci za umístění 1-2-3-5-7-10 bodů (za 6.-1.místo). Je-li hodnocených závodníků méně, bonifikace se snižuje, aby poslední hodnocený obdržel 1 bod a další dle výše uvedeného.
d/ Průměry bodů se neudělují.
e/ Do konečného hodnocení se zařadí závodníci, kteří se zúčastnili alespoň 1/4 do OŽ zařazených závodů (přesný počet určí prováděcí předpisy).

9.5 Startovní pořadí se určují podle pravidel OB.
9.6 Jury ve složení tři zástupci závodníků řeší písemné protesty podané podle platných pravidel OB doložené vkladem 100Kč.
Pořadatel uvede předpokládané složení jury v pokynech závodu, skutečné složení pak v centru závodů. Členové jury se určují ze závodníků Západočeské oblasti s platnou licencí Rozhodčí min. R3 - seznam je veden v IS ORIS (po přihlášení). Předseda jury se volí losováním.
9.7 Předpokládané časy v jednotlivých závodech a kategoriích. Čas má dosáhnout první závodník výkonnostně příslušný do závodů skupiny C.

Kat.

sprint

klasická trať

krátká trať

D10

15 min.

20 min.

20 min.

D12

15 min.

25 min.

25 min.

D14

15 min.

30 min.

25 min.

D16

15 min.

40 min.

25 min.

D18

15 min.

45 min.

25 min.

D21

15 min.

55 min.

35 min.

D35

15 min.

45 min.

30 min.

D45

15 min.

40 min.

30 min.

D55

15 min.

40 min.

30 min.

D65

15 min.

40 min.

30 min.

       

H10

15 min.

20 min.

20 min.

H12

15 min.

25 min.

25 min.

H14

15 min.

35 min.

25 min.

H16

15 min.

40 min.

25 min.

H18

15 min.

55 min.

25 min.

H21

15 min.

70 min.

35 min.

H35

15 min.

55 min.

30 min.

H45

15 min.

45 min.

30 min.

H55

15 min.

40 min.

30 min.

H65

15 min.

40 min.

30 min.


9.8 Odchylky od výše uvedených směrných časů mohou být v rozmezí povolených pravidly OB.
9.9 Minimální startovní interval při závodě ve sprintu je 1 minuta, při krátké trati 2 minuty, na klasické a dlouhé trati a nočním OB 3 minuty. Při závodu s minimálním startovním intervalem 3 minuty lze v kategorii, kde je počet startujících nad 40 zkrátit startovní interval na 2 minuty.
9.10 Při závodech Západočeské oblasti se kategorie H 20 a D 20 může vypsat u vícedenních závodů zařazených do kalendáře OB. Při mistrovských závodech (přebory) je pořadatel povinen vypsat kategorie H 20 a D 20, z důvodu postupu na mistrovství České republiky v OB. Postupové závody jsou přebory na krátké trati, klasické trati a ve sprintu.
9.11 Konečné výsledky žebříčku jednotlivců Západočeské oblasti slouží k přidělování licenci B dle pravidel Klasifikačního řádu soutěží ČSOS. Licence B uděluje za Západočeskou oblast - Karel Pilař, e-mail: k.pilar#centrum.cz

 

10. Sprintový pohár

10.1 Sprintový pohár je vícekolovou soutěží jednotlivců v kategoriích H10, H12, H14, H16, H18, D10, D12, D14, D16, D18.
10.2 Závodem Sprintového poháru může být závod oblastního žebříčku Západočeské oblasti, přebor Západočeské oblasti jednotlivců ve sprintu nebo veřejný závod ve sprintu.
10.3 Do Sprintového žebříčku bude zařazen závodník dle čl. 10.1 po absolvování svého prvního závodu zařazeného do Sprintového poháru a zisku bodů bez omezení oddílové a oblastní příslušnosti.
10.4 Hodnocení Sprintového poháru :
a/ Do žebříčku se hodnotí výsledky ze závodů zařazených do Sprintového poháru pro příslušný rok v souladu s prováděcími předpisy.
b/ Do celkového hodnocení závodníka se počítá součet nejvyšších bodových hodnot získaných zpravidla nejméně v 3/4 do Sprintového poháru zařazených závodů (přesný počet určí prováděcí předpisy). Závodníci jsou v hodnocení seřazeni podle počtů bodů sestupně, v případě rovnosti součtu bodů rozhodne o jejich pořadí porovnání nejvyšší bodové hodnoty dosažené v kterémkoli závodě soutěže.
c/ Bodová hodnota za dosažený výsledek v závodu se stanoví tak, že v kategorii se přidělí body za umístění závodníka dle následujiícího klíče : v kategoriích H/D 10,12,14 se bodově hodnotí prvních 10 závodníků dle klíče 25-20-15-10-8-6-5-3-2-1 bodů za umístění na 1. až 10tém místě. V kategoriích H/D 16,18 se bodově hodnotí prvních 6 závodníků dle klíče 10-7-5-3-2-1 bodů za umístění na 1. až 6tém místě. V případě účasti menšího počtu závodníků se body nekrátí.
d/ Průměry bodů se neudělují.
e/ Do konečného hodnocení se zařadí závodníci, kteří se zúčastnili alespoň 1/5 do Sprintového poháru zařazených závodů (přesný počet určí prováděcí předpisy).
10.5 Startovní pořadí se určují podle pravidel OB.
10.6 Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích: 15 minut.
10.7 Odchylky od uvedeného směrného času mohou být v rozmezí povolených pravidly OB.
10.8 Startovní interval při závodě ve sprintuv kategoriích zařazených do Sprintového poháru je 1 minuta.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Soutěžní řád (SŘ) platí od 15.3.2015 a s platností do odvolání. Vydáním tohoto soutěžního řádu se ruší platnost dříve vydaného soutěžního řádu i jeho změn a doplňků.
11.2 Výklad a ustanovení SŘ a případné změny a doplňky provádí na návrh STK předsednictvo Západočeské oblasti OB. Prováděcí pokyny pro jednotlivé roky vydává předsednictvo Západočeské oblasti OB vždy před zahájením soutěží.